Spojené věci C-52/16 a C-113/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – „SEGRO“ Kft. v. Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Günther Horváth v. Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16) „Řízení o předběžné otázce — Článek 63 SFEU — Volný pohyb kapitálu — Požívací práva k zemědělské půdě — Vnitrostátní právní úprava, která do budoucna vyhrazuje možnost nabýt takových práv pouze osobám s blízkým příbuzenským vztahem k vlastníkovi půdy a ruší práva dříve nabytá právnickými osobami nebo fyzickými osobami, které nemohou prokázat blízký příbuzenský vztah k uvedenému vlastníkovi, aniž stanoví odškodnění“