Konsolideret udgave af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab#AFSNIT II - Bestemmelser til fremme af kerneenergiens udvikling#KAPITEL 6 - FORSYNING#Afdeling 4 - Priser#Artikel 67