Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 69, 16 Μάρτιος 1999