Mål C-874/19 P: Överklagande ingett den 28 november 2019 av Aeris Invest Sàrl av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 10 oktober 2019 i mål T-599/18, Aeris Invest mot SRB