Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1011 на Комисията от 17 юли 2018 година за разрешаване на разширяването на нивата на употреба на обработени с UV лъчи гъби като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (Текст от значение за ЕИП.)