Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10180 — BH Holding/TEDi) (текст от значение за ЕИП) 2021/C 129/05