Sag C-570/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 13. september 2017 — X mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — anvendelse af de sociale sikringsordninger — vandrende arbejdstagere — fastsættelse af den lovgivning, der finder anvendelse — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 14, stk. 2, litra b), nr. i) — person, der normalt har lønnet beskæftigelse på to eller flere medlemsstaters område — person, der er ansat i en medlemsstat og udøver en del af sin beskæftigelse i sin bopælsmedlemsstat)