Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 176, 2011. gada 16. jūnijs