Υπόθεση C-348/19 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 1ης Οκτωβρίου 2020 — Drex Technologies SA κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αίτηση αναιρέσεως – Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας – Περιοριστικά μέτρα εις βάρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας – Μέτρα εις βάρος ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που ασκούν τις δραστηριότητές τους στη Συρία – Κατάλογος των προσώπων και των οντοτήτων εις βάρος των οποίων επιβάλλεται δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων – Καταχώριση της επωνυμίας της αναιρεσείουσας – Προσφυγή ακυρώσεως)