2010/51/: Afgørelse truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmanden af 19. januar 2010 om ændring af afgørelse 2002/621/EF om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor