Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9378 – Apax Partners/GNB) (Text s významom pre EHP)