Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9378 — Apax Partners/GNB) (Текст от значение за ЕИП.)