Provedbena Odluka Komisije (EU) 2019/2166 оd 16. prosinca 2019. o izmjeni Provedbene odluke 2014/908/EU s obzirom na uvrštenje Srbije i Južne Koreje u popise trećih zemalja i državnih područja čiji se nadzorni i regulatorni zahtjevi smatraju istovjetnima za potrebe tretmana izloženosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)