Rådets beslut (EU) 2020/2137 av den 15 december 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Cariforum–EU:s handels- och utvecklingskommitté som inrättats genom avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, vad gäller inrättandet av en särskild kommitté för tjänster