Prijedlog međuinstitucijskog proglasa o europskom stupu socijalnih prava$