2004/650/EÜ: Nõukogu otsus, 13. september 2004, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid, et võtta arvesse Malta ühinemist(EMPs kohaldatav tekst)