Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 201, 9 Αύγουστος 1996