2009/310/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2009 , περί εγκρίσεως των αιτήσεων της Κύπρου, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας όσον αφορά απαλλαγή από την υποχρέωση για την εκπόνηση προγράμματος διαχείρισης χελιού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 2231]