Spojené veci C-133/17 a C-134/17: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 21. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj – Rumunsko) – Dănuţ Podilă a i./Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători“ SA Bucureşti (C-133/17), Costel Nicuşor Mucea/SMDA Mureş Insolvency SPRL, konajúci ako konkurzný správca spoločnosti SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii (C-134/17) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 89/391/EHS — Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov — Klasifikácia pracovísk ako pracovísk s osobitnými alebo špeciálnymi podmienkami — Posúdenie rizík týkajúcich sa bezpečnosti a zdravia pri práci — Povinnosti zamestnávateľa)