Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-286/09 και C-287/09: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 9ης Ιουλίου 2010 [αιτήσεις του Corte d’appello di Roma (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09) κατά Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Άρθρο 104, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας — Υπαλληλική υπόθεση — Σύνταξη γήρατος — Συνυπολογισμός περιόδων ασφαλίσεως — Άρθρο 11 του παραρτήματος VIII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων — Συνυπολογισμός των περιόδων δραστηριότητας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες — Άρθρο 10 ΕΚ)