Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/2009 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση και παράταση της απόφασης 2013/233/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya)