Επανεξεταζόμενη πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεσή τους σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία τους