Rådets forordning (EØF) nr. 4167/87 af 21. december 1987 om fuldstændig eller delvis suspension af toldsatserne for visse varer henhørende under kapitel 1 til 24 i Den Kombinerede Nomenklatur og med oprindelse i Malta (1988)