Υπόθεση T-717/16: Προσφυγή της 4ης Οκτωβρίου 2016 — Waldhausen κατά EUIPO (Απεικόνιση του περιγράμματος κεφαλής αλόγου)