Информация, предоставяна в съответствие с член 5, параграф 2 Създаване на Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) Регламент (EС) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19) 2021/C 118/04