Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9879 — APG/NPS/JMI/Brisa) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 316/01