Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum (9947/1/1999 - C5-0252/1999 - 1996/0112(COD))