Domstolens dom af 26. februar 2002 i sag C-23/00 P, Rådet for Den Europæiske Union mod Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH m.fl. ("Appel — formalitet — påstand om delvis ophævelse af en af Retten afsagt dom, i det omfang det heri fastslås, at det er ufornødent at træffe afgørelse om en formalitetsindsigelse over for et søgsmål, hvori Retten frifinder sagsøgte efter prøvelse af realiteten")