Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο συνοδεύει την απόφαση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2001 — Τμήμα VΙ — Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή