Komisjoni teatis, mis on seotud nõukogu 29. juuni 1990. aasta direktiivi 90/396/EMÜ (küttegaasiseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega (EMPs kohaldatav tekst)