Sag C-398/03: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 22. september 2003 af Helsingin hallinto-oikeus i sagen E. Gavrielides Oy