Udkast til Afgørelse truffet af det blandede EØS-Udvalg om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen - Udkast til Fællesskabets fælles stillingtagen