ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3074/01 υποβολή: Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Διακρίσεις στην Ισπανία κατά πιλότων με αναπηρίες.