ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3267/03 υποβολή: Christopher Huhne (ELDR) προς το Συμβούλιο. Λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία.