Komission asetus (EY) N:o 560/2002, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2002, väliaikaisten suojatoimenpiteiden käyttöönotosta tiettyjen terästuotteiden tuonnissa