ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ P-3109/03 υποβολή: Phillip Whitehead (PSE) προς την Επιτροπή. Υδρογονωμένα λίπη.