ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0981/00 υποβολή: Hartmut Nassauer (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Διατάξεις που συνιστούν διάκριση στο περιουσιακό δίκαιο της Δημοκρατίας της Τσεχίας.