Domstolens dom (Femte Afdeling) af 21. november 2002 i sag C-436/00, X og Y mod Riksskatteverket (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Regeringsrätten) ("Etableringsfrihed — frie kapitalbevægelser — indkomstskat — skattefordele ved overdragelse af aktier til underpris til selskaber, hvori overdrageren ejer en andel")