2002/34/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για την τροποποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2001, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, της 25ης Ιουνίου 1997 και της 22ας Μαρτίου 1999, όσον αφορά την ημερήσια αποζημίωση του στρατιωτικού προσωπικού και των εθνικών εμπειρογνωμόνων που αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου