Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om handlingsplaner for biodiversitet: landbrug, fiskeri, økonomisk samarbejde og udviklingssamarbejde samt bevaring af naturressourcer (KOM(2001) 162 - C5-0467/2001 - 2001/2189(COS))