2000/676/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä lokakuuta 2000, Puolasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3067) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)