2000/676/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2000, για τον καθορισμό των ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Πολωνίας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 3067] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)