Дело T-586/11: Определение на Общия съд от 25 октомври 2018 г. — Oppenheim/Комисия (Държавни помощи — Германско данъчно законодателство относно някои хипотези на пренасяне на загуби в следващи данъчни години (Sanierungsklausel) — Решение, с което помощ се обявява за несъвместима с вътрешния пазар — Отмяна на обжалван акт от Съда — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)