2001/751/EF: Kommissionens beslutning af 16. oktober 2001 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af levende strudsefugle og rugeæg deraf fra tredjelande, herunder dyresundhedsforanstaltninger, der skal gælde efter importen, om ændring af Kommissionens beslutning 95/233/EF om lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af levende fjerkræ og rugeæg og om ændring af Kommissionens beslutning 96/659/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod Krim-Congo hæmoragisk feber (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 3074)