Υπόθεση C-340/01: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Oberster Gerichtshof der Republik Österreich (Αυστρία) με διάταξη της 25ης Ιουνίου 2001 στην υπόθεση Carlito Abler και 21 ακόμη ενάγοντες, προσθέτως παρεμβαίνουσα: Sanrest Großküchen Betriebsgesellschaft mbH, κατά Sodexho MM Catering Gesellschaft