Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво.eu и за отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията“ [COM(2018) 231 final – 2018/0110 (COD)]