ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3627/03 υποβολή: Marianne Thyssen (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους νέους πολίτες της ΕΕ και τους πολίτες τρίτων χωρών.