Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 106 maatalousajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaiden tyyppihyväksynnästä (10149/2000 – KOM(2000) 160 — C5-0667/2000 — 2000/0051(AVC))