Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i medfør af EF-traktatens artikel 251, stk. 2, om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om enogtyvende ændring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske)