Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis (GLP) (kodificeret version)" (KOM(2002) 529 endelig — 2002/0233 (COD))